Нюанси надання послуг державної служби зайнятості

Карантинні обмеження певною мірою створюють нові можливості для тих, хто має наміри стати на облік до центру зайнятості. Тепер це можна зробити не лише за адресою реєстрації, але й місцем фактичного перебування в будь-якому регіоні України. А ще під час карантину варто дізнатися про офіційний сайт та діючу електронну адресу обраного вами центру зайнятості, щоби направити туди необхідні документи. Така спрощена система надання державних послуг має вселяти оптимізм. Втім, є інші правові нюанси, про які варто детальніше дізнатися.

Життєві ситуації, що спонукають людину до пошуку роботи, можуть бути різними: закінчення строку дії трудового договору (контракту), скорочення, переїзд до іншого населеного пункту і не тільки. Отож, ознайомлення із державною системою у сфері зайнятості варто починати із діючого «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», затвердженого постановою КМУ від 19 вересня 2018 року № 792, зі змінами (далі — Порядок, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-%D0%BF#Text). Цей новий Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, філією центру зайнятості обласного, Київського міського центру зайнятості, а також міським, районним, міськрайонним центром зайнятості державної служби зайнятості.

Особливості реєстрації, перереєстрації безробітних, надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги по безробіттю у період встановлення карантину визначаються Державним центром зайнятості.

Зверніть увагу на деякі основні терміни, які важливо знати для розуміння свого статусу. Особа, яка шукає роботу — це та людина, яка звернулася до центру зайнятості з метою отримання послуг із сприяння у працевлаштуванні. Реєстрація безробітного — це надання особі, яка шукає роботу, статусу зареєстрованого безробітного. (Саме з моменту присвоєння цього статусу починається відлік часу, коли матимете право на отримання допомоги по безробіттю). А ще віднедавна з’явилися нові назви посад фахівців, які мають допомагати безробітним у працевлаштуванні. Це кар’єрний радник, тобто співробітник центру зайнятості, що забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування. До речі, йдеться не лише про облік осіб, які шукають роботу (тобто внесення даних про осіб, які шукають роботу, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості), адже на безробітних чекатиме профілювання. Саме так названо систему оцінки ступеня мотивації до праці особи, яка шукає роботу, чи безробітного, попиту на їх професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою їх інтеграції до ринку праці.

Що потрібно для реєстрації безробітного центром зайнятості?

Практично позитивним нюансом є те, що облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування людини.

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу, пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. А ще треба надати довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Також слід зробити копії (або надіслати електронним способом фото- чи скановані копії) диплому, трудової книжки. У пп.2 п.4 Порядку зазначено так: особи, які шукають роботу, інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Кар’єрний радник вносить до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості отримані про особу, яка шукає роботу, персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові; серію та номер паспорта або дані іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або дані посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист; зареєстроване місце проживання чи місце перебування; число, місяць та рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, передбачені цим Порядком. На підставі цих даних формується персональна картка особи, яка шукає роботу. (Докладніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1515-18#n16)

Згідно п.17 Порядку для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, а також трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості); документ про освіту; військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби. Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.

Внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, для отримання статусу безробітного подаються такі документи: заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку; розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

Державні послуги — не тільки безробітним?

У пунктах 7 — 9 діючого Порядку передбачені можливості отримати додаткову тимчасову роботу для тих, хто суттєво втратив частину зарплатні, перебуваючи із нинішнім роботодавцем у трудових відносинах. Скажімо, працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва без припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим Порядком. Такі особи мають право брати участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру за направленням центру зайнятості. (Нині це може мати місце через триваючі карантинні заходи, коли люди знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати значно більше традиційних 15 днів, або перебувають на простої з оплатою 2/3, або педагоги, в яких значно зменшилося навантаження кількості годин тощо.)

У разі прийняття рішення про звільнення працівника відповідно до пунктів 2, 4, 6, 8 частини першої статті 36, пунктів 2, 6, 10, 11 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та повідомлення ним про це центру зайнятості не пізніше ніж за два тижні така особа береться на облік у центрі зайнятості в день звернення та має право на першочергове формування її резюме, розміщення його на офіційному веб-сайті державної служби зайнятості, профорієнтацію, інформаційно-консультаційні послуги та послуги з пошуку роботи з метою працевлаштування до набуття статусу безробітного. Тобто людина має право спробувати свій шанс на працевлаштування за участі кар’єрного радника. Йдеться про випадки, коли відповідно до ст.36 КЗпП України підставами припинення трудового договору є: закінчення строку; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; а також можуть мати місце підстави, передбачені контрактом. А у 40-й статті КЗпП України йдеться про випадки виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Також йдеться про ситуації призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду; встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

А ще є громадяни, які після повернення з військової служби мають першочергове право на допомогу від центру зайнятості. Порядком передбачені права на першочергові послуги центру зайнятості для учасників АТО. Так, особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, беруться на облік у центрі зайнятості та мають право на першочергове отримання послуг центру зайнятості. Військові комісаріати надають інформацію центрам зайнятості про цих осіб.

Які ще існують практичні нюанси надання послуг державними центрами зайнятості?

За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з особою, яка шукає роботу, складають індивідуальний план надання послуг. У документі зазначається комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник і пошукач роботи, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану. Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану видається особі, яка шукає роботу. Аналогічно примірник індивідуального плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному. (п.11, п.26 Порядку).

У період встановлення карантину реєстрація безробітного здійснюється з першого дня після подання заяви про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Призначення виплати допомоги по безробіттю у такому разі здійснюється з першого дня реєстрації безробітного. Наостанок нагадаємо, пошук роботи в Костянтинівці можливий на сайті Jooble.

Леонід Гапєєв, юрист.