У крані відсутня вода — не біда ?

Якось довелося трошки поміркувати: спробував уявити життя без комунальних послуг та астрономічних платіжок. Якби була можливість від усього відмовитися і залишити щось одне, то обрав би послугу з водопостачання і водовідведення? Бо без цього буде важко. Отож, полегшимо своє життя: дізнаємося про основні практичні особливості нових законодавчих актів: «Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та Закону «Про житлово-комунальні послуги».

Постановою КМУ від 5 липня 2019 р. № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» визначено порядок надання цих послуг. Виконавець забезпечує надання послуг, що відповідають кількісним та якісним характеристикам, встановленим нормативам, у межах його майнової належності, визначеної договором. До речі, постановою № 690 запроваджено 5 видів типових договорів, що стосуються різних груп споживачів: 2 ― з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем та без цього обслуговування); з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Про основні особливості нових правил

Правилами № 690 чітко визначено, що надання послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Послуги надаються споживачеві згідно з умовами договору, що укладається відповідно до типових договорів про надання комунальних послуг з урахуванням вимог Закону “Про житлово-комунальні послуги”. Якість послуги повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором. Виконавець забезпечує відповідність якості послуги встановленим вимогам.

А тепер про ще більш цікаві моменти. Послуги надаються споживачам безперервно. А у разі перерви в наданні послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживачам про таку перерву. І повинен зробити це способом, що гарантує доведення інформації до споживача: оголошення, розміщені у місцевих засобах масової інформації, під’їзді, на дошці оголошень (у разі наявності), в особистому електронному кабінеті споживача, на сайті виконавця, або повідомлення споживачеві за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронною поштою, номер, адресу яких зазначено споживачем у договорі. Споживачам у багатоквартирному будинку така інформація додатково доводиться шляхом розміщення відповідних оголошень на дошках оголошень, що розташовані у місцях загального користування такого будинку або на його прибудинковій території. А ще у п.10, п.11 Правил № 690 передбачені вимоги до комунальних служб. Так, виконавець повинен забезпечити надання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки та тиском. Параметри якості питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил. Тиск питної води повинен відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами. А критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Порядок оплати послуг: до укладання чи без договору?

Споживач здійснює оплату за спожиті послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені договором. Досить жорсткою, але по суті справедливою є норма про те, що споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення договору.

Який проміжок часу надається для здійснення оплати? Коли мають надати рахунки і як нараховується пеня?

На підставі п.25 Правил № 690 розрахунковим періодом для оплати послуг, якщо інше не визначено договором, є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інший порядок та строки не визначені договором. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів. Рахунки на оплату послуг надаються споживачу або його представнику не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги, визначеного договором. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 % суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 % загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок розміру плати відповідно до визначеного законодавством порядку та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.

Оформлення претензій споживачів: зробимо проби?

Як діяти споживачу у разі претензій до наданих чи взагалі не наданих послуг?

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця або його представника для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 Закону “Про житлово-комунальні послуги”. Відповідно до ч.4— ч.7 ст.27 Закону за результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком). Виконавець комунальної послуги зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше доби з моменту отримання повідомлення споживача. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, та не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях — якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги рекомендованим листом. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги та споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги, дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.

І тепер про інше цікаве нововведення. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води або постачання природного газу споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до акта-претензії. Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та послуг з постачання природного газу затверджується Кабінетом Міністрів України. Так, п.14, п.15 Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1145, визначено таке. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з централізованого водопостачання параметрам, передбаченим договором про надання відповідної послуги, виконавець комунальної послуги враховує такі 3 фактори: безперервність надання послуги з централізованого водопостачання або дотримання графіка її надання; відповідність показників якості питної води вимогам державних санітарних норм і правил; відповідність величини тиску води у точці водорозбору встановленим параметрам. Вимірювання тиску в системах централізованого водопостачання здійснюється з 7 год. 00 хв. до 9 год. 00 хв. або з 19 год. 00 хв. до 22 год. 00 хвилин. За результатами такої перевірки якості надання послуг складається акт-претензія (наведено у додатку до Порядку № 1145 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-%D0%BF). У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги (п.55 Правил № 690).

Який є основний зміст типового договору? Де з ним можна ознайомитися? Які є основні права та обов’язки виконавця і споживача? Як взагалі тепер захищати свої права споживача? Про це та інше продовжимо тему.

Леонид Гапеев, юрист.