Як звернутися до освітнього омбудсмена

Постановою КМУ від 6 червня 2018 р. № 491 «Деякі питання освітнього омбудсмена» затверджені «Положення про освітнього омбудсмена», «Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена». Нещодавно освітнім омбудсменом призначено Горбачова Сергія Івановича, у минулому журналіста і директора однієї з київських шкіл, тренера курсів медіаграмотності для педагогів.

Відповідно до п.1, п.2, п.8 Положення освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у сфері освіти. Освітній омбудсмен призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки на 5 років без права повторного призначення. Серед основних його завдань визначені такі: сприяння реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права людини на здобуття якісної та доступної освіти; здійснення заходів щодо додержання законодавства про освіту; вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти; сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання. Також завданням освітнього омбудсмена є співпраця та взаємодія з МОН та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органами управління освітою, правоохоронними органами, міжнародними організаціями, неурядовими громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Серед 7-ми груп повноважень, докладно описаних у п.9 Положення, освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право: розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у них здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками; отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, у тому числі з обмеженим доступом; за результатами проведених перевірок приймати рішення щодо обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надавати рекомендації закладам освіти, органам управління освітою, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства. Також освітній омбудсмен має право безперешкодно відвідувати органи державної влади і місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності, брати участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції; звертатися до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти; а ще — надавати консультації здобувачам освіти, їх батькам, законним представникам, а також педагогічним, науково-педагогічним і науковими працівникам; представляти інтереси особи у суді.

Освітній омбудсмен бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції. Він може мати радників і консультантів на громадських засадах. Забезпечення діяльності освітнього омбудсмена покладається на службу освітнього омбудсмена. Серед основних завдань Служби є організаційне, консультативне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності освітнього омбудсмена. Це стосується узагальнення практики застосування законодавства у сфері освіти, розроблення пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства у цій сфері; здійснення попереднього розгляду скарг, поданих освітньому омбудсмену здобувачами освіти, їх батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками.

Порядок звернення до освітнього омбудсмена

Чимало нюансів та запитань стосуються процедури подання до освітнього омбудсмена скарги про порушення прав у сфері освіти. Отож, розглянемо основні.

Хто та протягом якого часу може звернутися до освітнього омбудсмена? Чи треба надавати додаткові документи?

Із скаргами про порушення прав у сфері освіти мають право звернутися здобувачі освіти, їх батьки, законні представники, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники. Заявник може подати скаргу особисто, а також через уповноважену особу. (Тоді до скарги додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такої уповноваженої особи.) Скарга подається протягом року після виявлення порушення прав. До скарги можуть додаватися копії документів, завірені в установленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі.

Які є види скарг, які передбачені вимоги до форми та змісту скарги?

Скаргу може бути подано окремою особою (індивідуальна скарга) або групою осіб (колективна скарга). Їх реєстрація покладається на Службу освітнього омбудсмена. Скарга подається заявником у письмовій (електронній) формі. Скарга надсилається у письмовій формі на адресу Служби поштою або подається особисто, а в електронній формі — на електронну адресу Служби з використанням засобів електронного зв’язку. Окрім вимог про поновлення порушених прав і захист законних інтересів, у скарзі також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові заявника, місце його проживання. Скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. У скарзі, надісланій в електронній формі, також повинні бути зазначені електронна адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання скарги в електронній формі не вимагається. Повторні скарги до освітнього омбудсмена від одного і того самого заявника, з одного і того самого питання не розглядаються.

Про розгляд скарги

Скарги розглядаються не довше одного календарного місяця з дня їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний для розгляду скарги строк, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний строк розгляду скарги становить не більше 45 календарних днів.

Досить дієві повноваження має Служба освітнього омбудсмена. Під час розгляду скарги Служба надсилає скаргу протягом не більше п’яти робочих днів з дня її надходження за належністю відповідному органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, про що повідомляється заявнику, якщо викладені у скарзі питання не належать до повноважень освітнього омбудсмена. А ще Служба попередньо розглядає скарги, оформлені належним чином і подані в установленому порядку; одержує в разі потреби від заявника матеріали, необхідні для перевірки фактів, викладених у скарзі; спілкується із заявником, з’ясовує всі порушені питання; надсилає запити щодо отримання інформації до закладів освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органів управління освітою для перевірки фактів, викладених у скарзі. Також Служба вживає інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених заявником питань, з’ясовує причини та умови, що призводять до порушення прав та законних інтересів заявників.

Адреса для письмових звернень: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. Київ, відділення поштового зв’язку 58, а/с 48. Телефони: (044) 4067234, (095) 1438726, сайт https://eo.gov.ua/ Електронна пошта: для звернень громадян: [email protected]; документообіг: [email protected]; для запитів ЗМІ: [email protected]

До розгляду скарг можуть залучатися за згодою представники громадськості у порядку, встановленому освітнім омбудсменом. Під час залучення до перевірки скарг представників громадськості їм надаються матеріали, в яких знеособлюються персональні дані заявників.

Освітній омбудсмен за результатами попереднього розгляду Службою скарги приймає рішення про обґрунтованість чи необґрунтованість скарги та надає письмову відповідь щодо результатів її розгляду. Рішення про необґрунтованість скарги доводиться до відома заявника в письмовій формі з посиланням на норми законодавства і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Які заходи вживає освітній омбудсмен для поновлення і захисту прав заявників?

Освітній омбудсмен протягом 5-ти робочих днів після прийняття рішення про обґрунтованість скарги вживає таких заходів до поновлення та захисту порушених прав заявників: надає рекомендації закладам освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органам управління освітою; відвідує органи державної влади і місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, а також бере участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції. Також омбудсмен звертається до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти; надає консультації заявнику; представляє інтереси заявника у суді. Освітній омбудсмен вживає необхідних заходів для поновлення порушених прав людини на освіту та усунення порушень законодавства у сфері освіти органами державної влади, правоохоронними органами, до яких ним було надіслано звернення.

Відповідь за результатами розгляду скарги надсилається заявнику Службою за підписом та на бланку освітнього омбудсмена. А якщо скаргу підписали двоє та більше заявників, то відповідь за результатами розгляду колективної скарги надсилається тому заявнику, який у скарзі підписався першим, або адреса якого зазначена.

Леонид Гапеев, юрист.