Концепція збереження НПК

25 лютого буде проведена чергова сесія міськради, на якій планується прийняття цієї Концепції.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Автор: Поплавський В.І.

Директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста 

 УКРАЇНА

 КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                            Р І Ш Е Н Н Я

_________№ _______

м. Костянтинівка

Про Концепцію розвитку міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату трудового 

навчання та професійної орієнтації 

учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

міста Костянтинівка на 2021 – 2025 роки

 

Керуючись статтею 25, частинами 1-3, 5 статті 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), з метою створення умов для реалізації завдань Концепції профільного навчання в старшій школі, задоволення потреб громадян, держави і суспільства у поглибленні базової трудової підготовки учнів, дорослого населення, в отриманні ними професій та кваліфікацій відповідно до інтересів, здібностей і наявних умов, формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів та громадян на допрофесійному та професійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Концепцію розвитку міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста Костянтинівка на 2021 – 2025 роки (додається).

Міський голова                                                                                       

О.А. Азаров 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

_______2021 № ________

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста Костянтинівка 

на 2021 – 2025 роки.

 

ВСТУП

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста Костянтинівка (далі - МНВК) створений для забезпечення потреб учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти у профільній та професійній підготовці учнів відповідно до їх інтересів та здібностей, створення умов для реалізації завдань Концепції профільного навчання в старшій школі, задоволення потреб громадян, держави і суспільства у поглибленні базової трудової підготовки учнів, дорослого населення, в отриманні ними професій та кваліфікацій відповідно до інтересів, здібностей і наявних умов, формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів та громадян на допрофесійному та професійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності.

Концепція  розвитку МНВК визначає основні шляхи, які спрямовані на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

орієнтації в сучасних професіях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

підготовка школярів сільської місцевості до опанування ними сільськогосподарських та технічних спеціальностей;

виховання патріотизму в учнів;

здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

сформованості трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Для досягнення визначених завдань Концепції розвитку МНВК необхідно:

• створити умови, які забезпечать збереження фізичного та психічного здоров’я учнів;

• зберегти та частково доукомплектувати кадровий потенціал МНВК;

• забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників;

• розширити матеріальну базу для викладання предмету “Захист України” у МНВК;

• оновити матеріально-технічну базу МНВК;

• відкрити нові профілі, спеціальності навчання (“Тракторист”, “Манікюрник”);

• запровадити систему навчання та перевірку знань фахівців, суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, нормативно-правових актів;

• перепрофілювання МНВК в професійний ліцей технологічного профілю.

Напрямки роботи

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста Костянтинівка – це заклад, де поєднується трудова підготовка учнів старшої школи з їх професійною орієнтацією, що дає можливість зробити свідомий крок у виборі майбутньої професії, побудові особистої кар’єри та реалізації себе у житті, відповідно до своїх здібностей та навичок.

МНВК заклад:

• де відбувається професійна підготовка незайнятої молоді та дорослого населення в урочний та позаурочний час;

• де відбувається професійна орієнтація учнів 7-9 класів  закладів загальної середньої освіти;

• організація здійснення професійного консультування вихованців, профорієнтаційної роботи щодо вибору ними професій;

• це заклад для формування й розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

Мета, завдання та шляхи реалізації  Концепції

Основний принцип педагогічного процесу — цілеспрямована взаємодія педпрацівників та учнів, що допомагає молоді у виборі свого майбутнього.

Мета - створення такого середовища в МНВК, яке б розвивало особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, морального, фізичного розвитку учня, вироблення сучасної моделі випускника закладу загальної середньої освіти, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал; створення сучасного освітнього простору з викладання предметів «Трудове навчання/Технології», «Захист України», коворкінгу та гурткової роботи за науково-технічним та військово-патріотичним спрямуванням за значної економії коштів. 

Освіта в закладі буде зосереджуватись на учневі, його професійному самовизначенні, для цього вчитель підтримуватиме і розвиватиме потенціал кожного учня, допомагатиме розкривати себе, виявляти своє покликання та знайти своє місце в житті. Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, залежить суспільна цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльністю, фізичне і психічне здоров’я і, на кінець, радість і щастя.

Випускник Нової української школи – це підприємливий інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці та мотивований вчитися впродовж життя. Однією з ключових компетентностей випускника є компетентність у природничих науках та технологіях, яку неможливо розвивати без сучасного обладнання.

МНВК має потребу в отриманні ліцензій щодо навчання та перевірки знань посадових осіб (керівників підприємств і установ, їх заступників тощо), суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів; експертної оцінки та експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки; атестації робочих місць тощо.

IT-індустрія стрімко набирає обертів у всьому світі, зокрема й в Україні. На сьогодні, за даними ІT Association, в Україні зареєстровано 4000 технологічних компаній і понад 185 тисяч IT-фахівців. Основною сферою інтересів на ринку є розвиток програмного забезпечення та ІТ-аутсорсинг.

На жаль, сьогодні залишаються фактори, які негативно впливають на ІT-індустрію в Україні: відсутність та відтік фахівців у зв'язку з оплатою норми життєзабезпечення.

Незважаючи на існуючу проблематику, попит на ІT-технологій в Україні невпинно зростає: продовжується автоматизація різних виробничих процесів, розробка мобільних додатків, ігор, збільшується потреби в “хмарних” сервісах.

Саме завдяки напрямку Оператор комп’ютерного набору, заклад має змогу розвивати ІТ навчання у місті. ІT-галузь - це не просто технології, інновації та об'ємні бази даних, у першу чергу, це - інструмент для спрощення життя людей і підвищення якості послуг. У такий спосіб, це допоможе створити IT-фахівців, навчити їх бути конкурентоспроможними та гарантовано працевлаштованими.

Завдання – основним завданням Концепції розвитку є створення умов для становлення освіченої, морально, психічно і фізично здорової особистості, готової до професійного та особистісного самовизначення, особистості здатної до інтеграції з європейським співтовариством.

Стратегічний план розвитку включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

4. Матеріально-технічну складову.

Шляхи реалізації

І.  Пошук інвестицій та донорів для розвитку напрямків: кухар, швачка, кравець, оператор КН (до 01.09.2021);

ІІ. Ліцензування спеціальності тракторист, манікюрник. Проходження ліцензування щодо навчання та перевірки знань посадових осіб (керівників підприємств і установ, їх заступників тощо), суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів; експертної оцінки та експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки; атестації робочих місць тощо (до 01.05.2022);

ІІІ. Створення Міжшкільного ресурсного центру (далі - МРЦ) (до 01.09.2022);

ІV. Створення на базі МРЦ професійного ліцею трудового навчання (до 01.09.2024).

Основоположні принципи  Концепції розвитку

Діяльність Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста Костянтинівка базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності та взаємозв'язку розумового, морального, фізичного виховання й передбачає:

1. Самостійність МНВК у вирішенні основних питань його діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність освітнього процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм освітнього процесу.

4. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів учнів, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів.

5. Забезпечення фізичного розвитку особистості, збереження її життя і здоров'я.

6. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи МНВК.

7. Етичність стосунків усіх учасників освітнього процесу.

Ключові переваги Концепції розвитку МНВК:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх  інформаційних технологій і педагогіки партнерства.

2. Комплексний підхід до розбудови МНВК і розвитку учня.

3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат.

Концепція розвитку спрямована на виконання:

• Конституції України

Законів України:

• «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017;

• «Про повну загальну середню освіту» від 13.07.2020 № 764-ІХ;

Державних стандартів:

• Державний стандарт базової і повної загальної освіти 

• Державний стандарт професійно-технічної освіти

Концепцій:

• Концепція Нової української школи від 04.04.2016 № 3491

• Концепція профільного навчання в старшій школі (Наказ від 21.10.2013 № 1456)

• Концепція національної програми інформатизації. Закон України від 03.07.2020 № 75/98-ВР

Положень:

• Положення "Про міжшкільний навчально-виробничий комбінат", від 30.11.1993 № 430

• Положення "Про професійно-технічний навчальний заклад", від 05.08.1998 №1240

• Положення "Про професійну орієнтацію молоді, що навчається", від 22.08.1995 № 155

Статуту Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста Костянтинівка, затвердженим рішенням міської ради м.Костянтинівка 20.02.2014 № 6/42-798

Стратегічні складові розвитку

І. Освітня та виховна складова

1. Освітня

• Забезпечення роботи закладу освіти відповідно до вимог суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожного учня.

• Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу для покращення ефективності освіти.

• Забезпечення комплексної інформатизації освітнього процесу та використання новітніх інформаційних технологій  практики в освіті;

• Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.

• Утвердження МНВК як закладу, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток творчих здібностей та практичних навичок.

• Вивчення школярами Костянтинівської міської територіальної громади на базі закладу курсів за вибором;

• Викладання предмету «Захист України», що суттєво впливає на якість військово-патріотичного  виховання учнів. 

• Поглиблення та урізноманітнення форм співпраці з закладами професійно-технічної, вищої освіти з метою профорієнтації учнів;

• Створення гурткової роботи, коворкінгу;

• Створення центру профорієнтації для учнів  закладів загальної середньої освіти Костянтинівської міської територіальної громади;

• Налагодження співпраці із закладами загальної середньої освіти громади.

2. Виховна

• Формування учня як активного та свідомого громадянина.

• Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.

• Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології  в освітньому процесі.

• Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.

ІІ. Методична складова

• Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.

• Стимулювання педагогічної майстерності вчителів.

• Вивчення якості забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою.

• Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.

• Стабілізація відносин в педколективі з метою створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проєктів та співробітництва між учителями-фахівцями.

• Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності закладу освіти;

• Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя.

• Створення в МНВК цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров'язберігаючих технологій навчання та виховання.

• Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.

• Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.

• Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

ІV. Матеріально-технічна складова

На здійснення завдань Програми розвитку МНВК джерелами фінансування є державні кошти, кошти бюджету Костянтинівської міської територіальної громади та міжнародних донорів за принципів софінансування.

Рік Заплановані заходи

2021 Створення матеріально-технічної бази для професій: кухарів, швачка, кравець, штукатур, Оператор КН. Поточний ремонт закладу. Оновлення стендів  та обладнання.

2021-2022 Відкриття курсу “Тракторист”, “Манікюрник”. Проведення ремонтних робіт місць, приміщень. Придбання обладнання та транспортного засобу; Проходження ліцензування щодо навчання та перевірки знань посадових осіб, суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів; експертної оцінки та експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки; атестації робочих місць тощо.

Створення МРЦ

2022-2024 Створення на базі МРЦ професійного ліцею трудового навчання

 Цільові групи Концепції:

     Учні закладів загальної середньої освіти Костянтинівської міської територіальної громади, батьки учнів,  педагогічні працівники  МНВК, держава.

             Обсяг коштів, необхідних для реалізації Концепції та джерела фінансування:

         Загальний бюджет складає 20 000 000 грн., у тому числі за рахунок бюджету Костянтинівської міської територіальної громади 4 000 000 грн,, за рахунок інших джерел фінансування 26 000 000 грн.

        Організації – партнери, співвиконавці Концепції: Костянтинівська міська рада, управління освіти Костянтинівської міської ради, Державний фонд регіонального розвитку, міжнародні партнери.

Очікувані результати реалізації концепції

1. Впровадження нових моделей профільної середньої освіти;

2. Відкриття нових профілів та професій;

3. Підготовка педагогів для реалізації Концепції розвитку;

4. Сприяння оснащенню кабінетів для здобуття профільної середньої освіти;

5. Налагодження конструктивних зв’язків із закладами освіти різних рівнів акредитації;

6. Запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільної середньої освіти;

7. Підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії;

8. Оновлення матеріально-технічної бази МНВК;

9. Заощадження коштів міського бюджету та мешканців міста;

10. Створення ІТ спеціалістів, швачок, кравців, кухарів для ринку праці Костянтинівської міської територіальної громади;

11. Збереження кадрового потенціалу.

Покращення якості освіти з предмету «Трудове навчання/технології» в усіх закладах загальної середньої освіти міста. Учні працюватимуть на новітньому  обладнанні, що сприятиме розвитку ключової компетентності випускника в сучасних технологіях, технологічного мислення. Новий рівень військово-патріотичного виховання підростаючого покоління, який сприятиме професійному вибору майбутніми абітурієнтами військових професій. Високий коефіцієнт корисної дії обладнання кабінетів, яке буде використовуватися великою кількістю учнів. Зростання фахової майстерності педагогічних працівників, які працюватимуть на сучасному обладнанні.

Також за підтримкою влади міста МНВК планує надавати послуги щодо навчання та перевірки знань посадових осіб (керівників підприємств і установ, їх заступників тощо), суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів; експертної оцінки та експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки; атестації робочих місць тощо. Це дозволить підприємствам заощаджувати кошти та проводити підготовку кадрів у місті.

Створення Міжшкільного ресурсного центру (МРЦ) є інноваційним проєктом. Це новий заклад, створення якого дозволить раціонально та ефективно розподіляти ресурси Костянтинівської міської територіальної громади для підвищення  якості  загальної середньої освіти з окремих предметів,  розвитку підприємництва, профорієнтаційної роботи тощо.  Засновник МРЦ самостійно визначатиме напрями, статутні завдання МРЦ з урахуванням потреб територіальної громади.

У перспективі МРЦ  надаватиме  платні освітні послуги  з навчання крою та шиття, столярної майстерності, проведення майстер-класів. 

МРЦ може стати інноваційним центром розвитку територіальної громади, місцем проведення майстер-класів, тренінгів з розвитку підприємницької діяльності.

Предмет «Технології» передбачає такі модулі навчання, як «Основи автоматики і робототехніки», «Основи підприємницької діяльності», «Комп’ютерне  проєктування», які не викладаються в школах міста із-за відсутності матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення. Створення МРЦ у МНВК може стати пілотним проєктом у Костянтинівської міської територіальної громади як центра інноваційного розвитку технологічної освіти.

 

Секретар міської ради                                                              Д.В. Коржиков

 

Підготовлений

міжшкільним навчально-виробничим

комбінатом трудового навчання та професійної орієнтації

учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

міста Костянтинівка

Директор міжшкільного навчально-виробничого

комбінату трудового навчання та професійної орієнтації

учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

міста Костянтинівка В.І. Поплавський

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради «Про Концепцію розвитку міжшкільного  навчально-виробничого комбінату трудового  навчання та професійної орієнтації  учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів  міста Костянтинівка на 2021 – 2025 роки»

Концепція  розвитку МНВК визначає основні шляхи, які спрямовані на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

орієнтації в сучасних професіях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

підготовка школярів сільської місцевості до опанування ними сільськогосподарських та технічних спеціальностей;

виховання патріотизму в учнів;

здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

сформованості трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Для досягнення визначених завдань Концепції розвитку МНВК необхідно:

• створити умови, які забезпечать збереження фізичного та психічного здоров’я учнів;

• зберегти та частково доукомплектувати кадровий потенціал МНВК;

• забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників;

• розширити матеріальну базу для викладання предмету “Захист України” у МНВК;

• оновити матеріально-технічну базу МНВК;

• відкрити нові профілі, спеціальності навчання (“Тракторист”, “Манікюрник”);

• запровадити систему навчання та перевірку знань фахівців, суб’єктів господарювання із загальних питань охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, нормативно-правових актів;

• перепрофілювання МНВК в професійний ліцей технологічного профілю.

Основний принцип педагогічного процесу — цілеспрямована взаємодія педпрацівників та учнів, що допомагає молоді у виборі свого майбутнього.

Мета - створення такого середовища в МНВК, яке б розвивало особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, морального, фізичного розвитку учня, вироблення сучасної моделі випускника закладу загальної середньої освіти, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал; створення сучасного освітнього простору з викладання предметів «Трудове навчання/Технології», «Захист України», коворкінгу та гурткової роботи за науково-технічним та військово-патріотичним спрямуванням за значної економії коштів. 

Освіта в закладі буде зосереджуватись на учневі, його професійному самовизначенні, для цього вчитель підтримуватиме і розвиватиме потенціал кожного учня, допомагатиме розкривати себе, виявляти своє покликання та знайти своє місце в житті. Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, залежить суспільна цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльністю, фізичне і психічне здоров’я і, на кінець, радість і щастя.

 

Директор міжшкільного навчально-виробничого

комбінату трудового навчання та професійної орієнтації

учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

міста Костянтинівка В.І. Поплавський