Договір Про надання послуг з утриманя будинків та прибудинкової території

Уважаемые жители города!

Согласно решению Константиновского городского совета от 21.10.2010 г. № 5 / 54‑1229 Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика» определено исполнителем услуг по управлению, содержанию и ремонту коммунального жилищного фонда и придомовой территории г. Константиновка.

КП «СЕЗ» приступило к своим обязанностям с 01.11.2010 г., руководствуется действующими в городе тарифами, утвержденными решением исполкома от 22.11.2006 г. № 802 «Об утверждение тарифов на услуги по содержанию жилых домов и придомовых территорий».

Для построения договорных отношений с населением города Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика» публикует и предлагает заключить договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, подготовленный на основании типового договора, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.06.2005 № 560.

Договір
Про надання послуг
з утриманя будинків та прибудинкової території

м. Костянтинівка
1 листопада 2010р.

Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33980739, державна реєстрація проведена 14.12.2005 р. номер запису 12691020000000439), в особі директора Гонтаренко С.В., що діє на підставі Статуту, затвердженого Головою Костянтинівської міської ради (далі – Виконавець), з однієї сторони, і власник (наймач або орендар) квартири, інших житлових та/або нежитлових приміщень (далі – Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом договору є забезпечення Виконавцем надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території (прибирання прибудинкової територiї, санiтарно-технiчне обслуговування, обслуговування внутрiшньобудинкових мереж, утримання лiфтiв, освiтлення мiсць загального користування, поточний ремонт тощо (далi - послуги) у будинку, який знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Костянтинівка, а Споживачем - своєчасна оплата цих послуг за встановленими тарифами у строки та на умовах, передбачених договором.

2. Невiдкладною частиною договору є рiшення Костянтинівської міської ради від 22.11.2006 р. № 802 «Про затвердження тарифiв на послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій» та рішення Костянтинівської міської ради № 5\54-1229 від 21.10.2010 р. «Про расторгнення договору № 43-08\1 від 18.08.2008 р. між Костянтинівською міською радою та ТОВ «КомЕнерго-Костянтинівка» і визначенням виконавця послуг по керуванню, утриманню та ремонту комунального житлового фонду м. Костянтинівка».

3. Кількість та обсяг пільг з оплати послуг встановлюється для кожного Споживача окремо, згідно чинного законодавства України та наявності відповідних підстав.

4. На Виконавця можуть бути покладені функції виконавця послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення відповідно до рішень уповноважених органів.

ОПЛАТА СПОЖИТИХ ПОСЛУГ

5. Розрахунковим перiодом є календарний мiсяць. Платежi вносяться Споживачем протягом мiсяця, не пізніше 25 числа, що настає за розрахунковим.

6. Послуги оплачуються в безготiвковiй формi.

7. Плата вноситься на розрахункові рахунки Виконавця, відкриті в установленому порядку.

8. За несвоєчасне внесення плати Виконавець може стягувати зі Споживача пеню у розмiрi, встановленому чинним законодавством.

9. У разi ненадання послуг або надання їх не в повному обсязi, вiдхилення їх кiлькiсних i якiсних показникiв вiд нормативних виконавець здiйснює перерахунок розмiру оплати.

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

10. Споживач має право на:

1) отримання вчасно та вiдповiдної якостi послуг згiдно iз законодавством;

2) усунення Виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг у встановленi законодавством строки;

3) зменшення розмiру плати за наданi послуги у разi їх ненадання або надання не в повному обсязi, зниження їх якостi в порядку, визначеному законодавством;

4) вiдшкодування збиткiв, заподiяних його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю внаслiдок незадовiльного санiтарного утримання територiї або неналежного надання послуг;

5) своєчасне отримання iнформацiї вiд Виконавця про перелiк складових послуг, структуру тарифу, загальну суму мiсячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчi властивостi тощо;

6) перевiрку кiлькiсних та якiсних показникiв надання послуг у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

7) зменшення розмiру плати за перевищення строкiв проведення ремонтно-профiлактичних робiт та отримання компенсацiї за перевищення встановлених строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством;

8) внесення за погодженням з Виконавцем у договiр змiн, що впливають на розмiр плати за послуги.

11. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установленi договором строки;

2) своєчасно iнформувати виконавця про виявлення несправностi в iнженерних мережах, конструктивних елементах квартири;

3) дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та санiтарних норм;

4) забезпечувати доступ до мережi, арматури, розподiльних систем представникiв Виконавця за наявностi в них вiдповiдного посвiдчення:

- для лiквiдацiї аварiй - цiлодобово;

- для встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, проведення профiлактичного огляду - згiдно з вимогами нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

5) у разi несвоєчасного внесення платежiв за послуги сплачувати пеню у розмiрi, встановленому законом i договором;

6) проводити за власнi кошти ремонт квартири;

7) своєчасно вживати заходiв до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його власної вини;

8) дотримуватися вимог житлового та мiстобудiвного законодавства щодо здiйснення ремонту чи реконструкцiї примiщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та iнтересiв iнших учасникiв вiдносин у сферi житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити пiдготовку квартири та технiчного обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;

10) пiсля втрати права на пiльги повiдомити про це виконавця у десятиденний строк.

12. Виконавець має право:

1) вимагати вiд Споживача дотримання вимог правил експлуатацiї житлових примiщень та прибудинкової територiї, санiтарно-гiгiєнiчних i протипожежних правил та iнших нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

2) доступу в приміщення за згодою Споживача для усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду, а у разі аварій, якщо це необхідно для врятування життя людей або майна, несанкціонованого (без отримання згоди Споживача) доступу в приміщення в порядку, передбаченому ст. 17 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

3) нараховувати у разi несвоєчасного внесення Споживачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi, встановленому законом i договором;

4) вимагати вiд Споживача своєчасного проведення робiт щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або вiдшкодування вартостi цих робiт;

5) вносити за погодженням iз Споживачем змiни у договiр, що впливають на розмiр плати за послуги.

13. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати вчасно та вiдповiдної якостi надання послуг згiдно iз законодавством;

2) надавати Споживачу в установленому законодавством порядку необхiдну iнформацiю про перелiк складових послуг, структуру тарифу, загальну суму мiсячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх Споживчi властивостi тощо;

3) утримувати внутрiшньобудинковi мережi в належному технiчному станi, здiйснювати їх технiчне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходiв до лiквiдацiї аварiйних ситуацiй, усунення порушень у наданнi послуг у строки, встановленi законодавством;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензiї та скарги Споживача i проводити вiдповiдний перерахунок розмiру плати за послуги в разi їх ненадання або надання не в повному обсязi, зниження кiлькiсних i якiсних показникiв;

5) сплачувати споживачу компенсацiю за перевищення встановлених строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт вiдповiдно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

6) своєчасно ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сферi житлово-комунальних послуг;
7) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

8) вiдшкодовувати споживачевi збитки, заподiянi його майну та/або примiщенню, шкоду, заподiяну життю чи здоров’ю Споживача внаслiдок незадовiльного санiтарного утримання територiї або неналежного надання послуг;

9) здiйснювати контроль за технiчним станом iнженерного обладнання будинкiв, квартир, примiщень; на вимогу споживачів надавати офіційні документи про стан внутрішньоквартирних мереж тепло-, водо-, газопостачання, що здійснюється шляхом технічного обстеження цих мереж.

10) своєчасно проводити пiдготовку будинкiв i технiчного обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги - шляхом сплати пенi;

3) порушення зобов’язань, встановлених договором i законодавством.

15. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за:

1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподiяння збиткiв майну та/або примiщенню Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю, - шляхом вiдшкодування збиткiв;

2) зниження кiлькiсних i якiсних показникiв послуг або перевищення строкiв проведення ремонтно-профiлактичних робiт – шляхом зменшення розмiру плати. Якiсть надання послуг визначається вiдповiдно до затвердженої органом мiсцевого самоврядування структури та перiодичностi проведення робiт;

3) порушення зобов’язань, встановлених договором i законодавством.

ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ

16. У разi порушення Виконавцем умов договору Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензiя iз зазначенням у ньому строкiв, виду порушення, кiлькiсних i якiсних показникiв послуг тощо.
Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача для пiдписання акта-претензiї не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв.

У разi неприбуття представника Виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акт-претензiя вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два Споживачi.

17. Акт-претензiя подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днiв вирiшує питання про перерахунок платежiв або видає Споживачевi обґрунтовану письмову вiдмову в задоволеннi його претензiй.

18. Спори мiж сторонами розв’язуються шляхом переговорiв або у судовому порядку.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

19. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за цим договором у разi настання непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної послуги вiдповiдно до умов
договору.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

20. Цей договiр набирає чинностi з моменту укладання та укладається строком на 3 роки, якщо про інше не буде заявлено Споживачем в письмовій формі.

Договiр вважається продовженим на той же самий термін, якщо за мiсяць до закiнчення його строку однiєю iз сторiн не буде письмово заявлено про розiрвання або необхiднiсть його перегляду.

21. Договiр може бути розiрваний достроково у разi:

- переходу права власностi (користування) на квартиру до iншої особи;

- невиконання умов договору сторонами.

Адреса i пiдписи сторін

Виконавець
КП «СЄЗ» Директор С.В. Гонтаренко
Адреса: пр. Ломоносова 101-а
Телефон: 2-03-28
________________________________
(пiдпис)

Споживач
________________________________

________________________________

Адреса: _________________________

Телефон: _______________________
(пiдпис)

Comments

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. №560 втратила чинність і з 20 травня 2009 р. діє Постанова №529, в якій хоча б граматичних помилок немає, а суржик замінено українською мовою.

 

 

Вначале ссылка на несуществующий документ (перепутан месяц), а вместе с тем и документ то недействительный, причем давно. Если руководство СЕЗ использует старую нормативную базу, то о всяких изменениях в сфере ЖКХ я думаю будет узнавать явно не из нормативных источников.

Хотя читая выписку из постановы вполне ожидал увидеть и договор оферты и то, что договор вступает в силу с момента его прочтения.